For Fitbit Blaze, For Fitbit Blaze direct from Dongguan Huangjiang Jinliangtang Hardware Factory in CN